Intergrale Yoga

Van oudsher werd hathayoga gezien als een voorbereiding op de verdere meditatieve bevrijdingsweg, zoals die in de klassieke yoga (Patanjali) met het achtvoudige pad is te vinden.
Deze klassieke yoga werd in de hathayoga geaccepteerd, waarbij de âsana’s en prânâyâma de nadruk en een veel verdere uitwerking kregen. Deze integratie van hathayoga en de klassieke yoga wordt wel râjayoga (koninklijke yoga) genoemd. Daarbij worden dus zowel de lichamelijke als de geestelijke aspecten in de beoefening betrokken, dus ook meditatie (dhyanayoga).


In de hathayoga als tak van de tantra was dit ook duidelijk, voor zover gewerkt werd met de verschillende chakra-energieën (chakrayoga), inclusief die van het bovenmentale. De energieën vormen een eigen werkelijkheid. Tantristische stromingen hebben verschillende accenten.
Vooral bijdragen van degene die duidelijk een non-dualistische oriëntatie hebben, zoals bepaalde vormen van Kashmiryoga, zijn in de AYO opgenomen. Het gevoel komt vooral aan bod in de devotionele bhaktiyoga, waarin het gaat om de gevoelsmatige toewijding en overgave
aan het hogere. Daarbij verdwijnt het activistische ik dat handelt om er zelf beter van te worden. Het handelen verliest in de karmayoga het eigenbelang en wordt een doen zonder doen.

In de jnanayoga gaat het om een direct inzicht in de non-dualistische aard van zelf en de ervaren werkelijkheid. Het is een filosofisch inzicht dat zo doorwerkt dat die non-dualiteit ook in alle aspecten wordt gerealiseerd.

Yoga is de wetenschap van de subtiel-energetische werkelijkheid en een techniek om die wetenschap toe te passen. Daarbij gaat het om verschillende soorten lichamen. Naast het materiële lichaam is er het mentale lichaam waarmee je dingen doet in de denk- en voorstellingswereld. Het energetische lichaam zit tussen het materiële en het mentale in. Het heeft een traagheid (het kan zich niet zo gemakkelijk snel verplaatsen) en een dichtheid (het is
niet helemaal transparant), maar die traagheid en dichtheid zijn niet zo sterk als die van het materiële lichaam. Een droom is ook een energetische werkelijkheid. Er kan een heleboel, maar niet alles. Het droomlichaam heeft nog een zekere vorm en zwaarte. Het mentale lichaam is ijler, nog lichter. Een nog subtielere lichaamsvorm is er op het niveau van de waarnemer. Dan zit je ergens voor je gevoel in de ruimte, van waaruit je als waarnemer de dingen meteen ziet. Als je iets ziet, is het duidelijk. Dat noemen we inzicht vanuit een inzichtslichaam. En dit lichaam kan gemakkelijk opgaan in de kosmische eenheid van het gelukslichaam en ten slotte in het oorspronkelijke, absolute. Yoga is de weg naar de realisatie van de non-dualiteit van jezelf met dat absolute, in zijn zuiverheid zonder condities, en in de vorm van de kosmos en wereld.


Schematisch overzicht:

 

Patanjaliyoga De omhulsels (kosha’s) De chakra’s De lichamen
Âsana Annamayakosha 1.    Wortelchakra (mûlâdhâra) Voedsellichaam
Prânâyâma Prânamayakosha 2.    Seksuele chakra (svâdishthâna) Seksuele lichaam
3.    Navelchakra (manipura) Pranische lichaam
4.    Hartchakra (anâhata) Gevoelslichaam
5.    Keelchakra (vishuddhi) Expressielichaam

 

Pratyâhâra: Manomayakosha 6.    Voorhoofdchakra (âjñâ ) (Linga of Sûksma Sharîra),

Het fijnstoffelijke of subtiele lichaam:

het mentale lichaam

het inzichtlichaam

Dhârana
Dhyâna
Samâdhi Ânandamayakosha 7.    Kruinchakra (sahasrâra) (Kârana Sharîra)

Gelukslichaam

het causale lichaam

het oorzakelijke lichaam

Opmerkingen:
De eerste twee onderdelen van de Patanjaliyoga zijn de punten van de algemene moraliteit (yama) en zelf-discipline (niyama).
De bhaktiyoga (devotie) sluit vooral aan bij het hartchakra en het gevoelslichaam.
De jnanayoga (kennis, inzicht sluit vooral aan bij het voorhoofdchakra, het mentale en inzichtlichaam.
Westerse inzichten zijn op alle subgebieden relevant.
Bij een verdergaande yogabeoefening werken alle benaderingen door op alle terreinen. De asana’s worden uitgevoerd met alle lichamen en met de bijdrage van alle yoga’s: pranayama,toewijding, belangeloosheid, meditatie, inzicht.